Gebruikersvoorwaarden en privacy

Op de website Yurls.net kunt u uw eigen startpagina aanmaken en beheren met daarop links, videos, RSS-feeds  afbeeldingen en andere informatie over een zelfgekozen onderwerp. Aan deze dienst en elk ander gebruik van Yurls zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Privacyverklaring
De gegevens die u verstrekt bij aanmelding (naam en e-mailadres) worden niet gedeeld. Het e-mailadres wordt gekoppeld aan een contactformulier waarmee bezoekers contact met u kunnen opnemen als u besluit uw pagina openbaar te maken. Het e-mailadres is niet zichtbaar voor bezoekers, behalve als u die instelling wijzigt. Het e-mailadres kan tevens worden gebruikt door Yurls om indien nodig contact met u op te nemen. Ook is het mogelijk dat u een nieuwsbrief ontvangt. Voor deze mailing kunt u zich afmelden via een link in de nieuwsbrief. Via uw beheer kunt u eenvoudig het account opheffen. Hiermee worden uw gegevens verwijderd. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Eerder gemaakte privacy keuzes kunnen ongedaan worden gemaakt door in de footer te klikken op 'Privacy keuzes aanpassen'. Klik hier voor meer informatie

De aanbieder van de dienst is POLS Netwerk te Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53219546. Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden gelieve contact op te nemen met de aanbieder via info@yurls.net.

 

Gebruikersvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 15 augustus 2010. 

Artikel 1. Inhoud van Yurls.net
1.1 De aanbieder publiceert via Yurls.net teksten, afbeeldingen en andere materialen die door aanbieder en derden zijn aangeleverd.
1.2 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. Het kopiëren van materialen tussen YURLS-startpagina’s is onbeperkt toegestaan.
1.3 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
1.4 De aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
1.5 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van Yurls.net aan kan tasten. Bij schending van deze bepaling is een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 2. Registratie op Yurls.net
2.1 Om gebruik te maken van de dienst, dient u een geregistreerd gebruiker te zijn. Hiervoor dient u zich aan te melden via de website. Als de aanbieder uw aanmelding accepteert, krijgt u via uw gebruikersaccount toegang tot een beheerpaneel waarmee u uw startpagina(’s) kunt beheren. De aanbieder is zonder opgaaf van redenen gerechtigd uw aanmelding te weigeren.
2.2 Uw gebruikersaccount is gekoppeld aan een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord. Indien u het vermoeden heeft dat een derde onbevoegd uw wachtwoord gebruikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de aanbieder. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alles wat via uw gebruikersaccount gebeurt, ook als u gebruik maakt van de mogelijkheid om langdurig ingelogd te blijven of uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten bewaren op een door u gekozen computer.
2.3 U dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Yurls.net, en u belooft zich te gedragen conform hetgeen door de aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldig deelnemer.
2.4 De aanbieder zal u online ondersteunen bij het gebruik van Yurls.net en bijbehorende programmatuur. De ondersteuning wordt verleend via de pagina “Support” op Yurls.net. De aanbieder zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. De aanbieder kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
2.5 U mag geen onware gegevens invullen bij registratie. U dient uw gegevens, in het bijzonder uw e-mailadres, te allen tijde up-to-date te houden zodat de aanbieder contact met u kan leggen. Indien u dit niet doet, is het risico dat u mededelingen van de aanbieder niet ontvangt geheel voor uw rekening.

Artikel 3. Publicatie op Yurls.net
3.1 U mag een redelijk aantal startpagina’s aanmaken. De aanbieder zal u desgevraagd informeren of uw startpagina’s deze grens overschrijden. Indien u meerdere gebruikersaccounts aanmaakt met het kennelijke doel deze grens te omzeilen, is de aanbieder gerechtigd sommige of al uw gebruikersaccounts en startpagina’s te blokkeren.
3.2 U bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welk materiaal (zoals hyperlinks, teksten, afbeeldingen, video’s of RSS-feeds) u wilt publiceren op uw startpagina(’s) en wanneer. De aanbieder is u echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor de materialen die u op Yurls.net publiceert.
3.3 Het is niet toegestaan voor een startpagina een naam te kiezen die inbreuk maakt op een merk of handelsnaam van een derde, die ten onrechte de indruk wekt dat uw startpagina geaffilieerd is met de aanbieder of een derde of die op een andere wijze misleidend is.
3.4 Het is niet toegestaan om op uw startpagina(’s) materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of video’s of inline links daarnaar zonder toestemming van de rechthebbenden;
merknamen of handelsnamen van derden te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbenden, behoudens voor zover sprake is van eerlijk gebruik zoals bedoeld in de merken- en handelsnaamwetgeving;
kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen behoudens met expliciete toestemming van de aanbieder;
de indruk te wekken dat u hulppersoon of vertegenwoordiger van de aanbieder bent;
codes (zoals CSS stijlcode of Javascript-code) op te nemen waarmee door de aanbieder aangeboden advertenties of andere mededelingen onzichtbaar worden gemaakt;
materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van de aanbieder vergt.

3.5 Mocht de aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat  een startpagina of daarop gepubliceerd materiaal in strijd is met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft de aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De aanbieder hoeft hierover geen nader overleg te voeren. In geen geval is de aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
3.6 U vrijwaart de aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat uw startpagina of enig aspect daarvan op welke manier dan ook tegen de wet is.
3.7 De aanbieder mag op elk moment uw startpagina weghalen, verplaatsen of aanpassen. De aanbieder is echter niet verplicht om uw startpagina of wijzigingen daaraan te controleren, bewerken of monitoren.

Artikel 4. Licentie aan de aanbieder
4.1 U verleent hierbij de aanbieder een niet-exclusieve licentie om alle door u aangeleverde materialen te publiceren op Yurls.net. Daaronder valt tevens het recht om het materiaal te wijzigen en/of in te korten. Hoewel de aanbieder zal proberen uw naam te vermelden als dat redelijkerwijs mogelijk is, is de aanbieder dat niet verplicht. U ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie op Yurls.net.
4.2 U machtigt de aanbieder hierbij om namens u in rechte op te treden tegen overname van uw startpagina of delen daarvan door derden in de vorm waarop ze op Yurls.net zijn gepubliceerd.
4.3 U blijft gerechtigd om het materiaal op andere websites of in andere media te publiceren, maar u mag daarbij de naam van de aanbieder of Yurls.net niet gebruiken.
4.4 U verklaart gerechtigd te zijn de bovenstaande licentie te verlenen.
4.5 Eventuele databankrechten op de inhoud van uw startpagina komen toe aan de aanbieder. U dient mee te werken aan alle administratieve handelingen die nodig zijn om dergelijke databankrechten toe te laten vallen aan de aanbieder.
4.6 Uw licentie is eeuwigdurend en kan niet worden ingetrokken, behoudens in het geval van schending van deze gebruiksovereenkomst door de aanbieder. De aanbieder is verder gerechtigd deze licentie over te dragen aan elke derde die Yurls.net van haar overneemt of koopt, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan u verschuldigd is.

Artikel 5. Betaalde diensten
5.1 De aanbieder kan betaalde aanvullende diensten aanbieden.
5.2 De kosten van deze betaalde diensten en mogelijkheden hoeft u alleen te voldoen indien deze kosten bij het aanbod genoemd zijn.
5.3 Kosten zijn per jaar en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5.4 Deze diensten en mogelijkheden worden afgenomen voor de duur van één jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging.  U dient zelf zorg te dragen voor eventuele nieuwe afname van de dienst. De aanbieder is gerechtigd de prijzen te wijzigen bij zo’n nieuwe afname.
5.5 Omdat diensten die u via het beheerpaneel afneemt, direct na betaling geleverd worden, heeft u geen recht op ontbinding van deze overeenkomst op grond van de Wet Koop op Afstand.
5.6 De verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij expliciet met de aanbieder anders is afgesproken. Tot het moment dat de aanbieder mededeling van ontvangst van de betaling ontvangt, is deze niet gehouden de betreffende dienst te leveren.
5.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten.


Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens
6.1 De aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat. U geeft de aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze overeenkomst.
6.2 Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Uw eventuele gebruikersaccount wordt dan opgeheven en uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de aanbieder. De aanbieder hoeft uw startpagina of de inhoud daarvan niet te verwijderen van Yurls.net, tenzij u een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.
6.3 U heeft recht op inzage en correctie van gegevens die op u betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met de aanbieder via het bovenstaande adres.
6.4 De aanbieder houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op Yurls.net opvraagt, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
6.5 De aanbieder maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van Yurls.net wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina’s van Yurls.net kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van Yurls.net kan beperken.
6.6 Bij registratie vraagt de aanbieder u om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en een werkend e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst die de aanbieder aanbiedt.
6.7 Yurls.net kan advertenties bevatten die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van DART-cookies en andere technieken om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google  te gaan.
6.8 Op Yurl.net staan advertenties van derden. Ten behoeve van de adverteerders houdt de aanbieder gegevens bij over gebruik van Yurls.net en het aanklikken van de advertenties. Deze gegevens zullen alleen in geanonimiseerde vorm aan de adverteerders beschikbaar worden gesteld.
6.9 De aanbieder kan niet garanderen dat websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Artikel 7. Onderhoud en storingen
7.1 De aanbieder heeft het recht om Yurls.net of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Yurls.net, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en u indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
7.2 De aanbieder heeft het recht Yurls.net en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de aanbieder proberen u daarvan op de hoogte stellen. Omdat Yurls.net door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor u van een bepaalde aanpassing af te zien. De aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van Yurls.net.
7.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Omdat deze dienst u gratis wordt aangeboden, kan de aanbieder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook die u lijdt door het gebruik van de dienst. Hieronder zijn mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
8.2 U vrijwaart de aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze gebruiksovereenkomst.
8.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de aanbieder.
8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de aanbieder meldt.


Artikel 9. Duur, opschorting en beëindiging
9.1 U gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Zowel u als de aanbieder mogen deze op elk moment opzeggen. Uw opzegging gaat direct in. De aanbieder heeft een opzegtermijn van één maand. Na opzegging is de aanbieder gerechtigd maar niet verplicht uw startpagina(’s) te verwijderen.
9.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als de aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de licentie van artikel 4 en de regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 8.
9.3 De aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens u op te schorten als het vermoeden bestaat dat u in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook,  zonder dat de aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 10. Wijzigingen van de overeenkomst
10.1 De aanbieder heeft het recht om deze gebruiksovereenkomst te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op Yurls.net en mededeling daarvan aan u. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
10.2 Als u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet u binnen deze dertig dagen deze gebruiksovereenkomst opzeggen. Door Yurls.net te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
10.3 Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze gebruiksovereenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en de aanbieder afgesproken is.
10.4 De aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien over te dragen aan een derde die Yurls.net van haar overneemt.


Artikel 11. Slotbepalingen
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar de aanbieder gevestigd is.
11.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
11.4 Als u de aanbieder een bericht stuurt, geldt de door aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij u kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.